ارتباط در بحران

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ﻛﺘﺎب ارﺗﺒﺎط در ﺑﺤﺮان :راﻫﻨﻤﺎي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻄﺮ ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻮﻻن  و ﺗﻮﺳﻂ اداره ﺧﺪﻣﺎت 2001 ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 11 دوﻟﺘﻲ ﭘﺲ از واﻗﻌﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﻴﺪي در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻴﺎن ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺘﺎدﻫﺎي ﺑﺤﺮان ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﻫﻤﻜﺎري آﻧﻬﺎ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ «ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻄﺮ» ﻫﺎي ﺧﺒﺮي ﺑﺮاي اﺳﺖ و اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪون آﻧﻜﻪ ﻣﺮدم را وﺣﺸﺖ زده ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را اراﺋﻪ داده و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﻳﺸﺎن را ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻮري ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .

ارتباط در بحران

درباره ما

در دنیای پر رقایت رسانه ای کنونی، حفظ جایگاه رادیو به عنوان رسانه ای ماندگار از اهمیت زیادی برخوردار است. از سویی تبادل نظر و ارتباط سازنده میان صاحب نظران حوزه رادیو به منظور شناخت چالش های پیش روی رادیو و یافتن راهکارهایی برای مقابله با آنها از جمله موضوعاتی بود که برگزاری اجلاس جهانی رادیو را ضروری نمود و در این راستا معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران تاکنون ۵ دوره از اجلاس جهانی رادیو را برگزار کرده و ششمین اجلاس را نیز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد کرد.

اهداف

۱. حفظ و ارتقای جایگاه رادیو در سپهر رسانه ای

۲. ایجاد اجتماع منسجم اندیشمندان برای توسعه آینده رادیو

۳. مطرح سازی نقش رادیو در عصر جهانی شدن

۴. تقویت  و انسجام بنیان علمی رادیو

ماموریت

۱. شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های رسانه رادیو

۲. برقراری تعامل میان اندیشمندان رادیو

۳. تبادل اندیشه و تفکر علمی میان مشارکت کننده ها

۴. تقدیر از طرح ها و ایده های نوین در عرصه رادیو

۵. ایجاد انگیزه لازم در فعالان حوزه برنامه سازی

کلیه حقوق برای سازمان صدا و سیما محفوظ است