واژه نامه مهندسی صدا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ﭘﻴﺪاﻳﺶ اوﻟﻴﻦ واژه ﺑﺎزﻣﻲ 1362 ﻧﺎﻣﻪ درﺑﺎره ﺻﺪا ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺮدد. در آن زﻣـﺎن دو ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر واژه ،ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺮﺣﻮم دﻛﺘﺮ ﺑﺮﻛﺸـﻠ ﻲ ﮔﺰﻳﻨـﻲ آﻛﻮﺳـﺘﻴﻚ و ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺻﻞ آن ﺟﺰوه واژه» اي ﺑﺎ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻴﺰﻳـﻚ : آﻛﻮﺳـﺘﻴﻚ؛ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺪاﺷﺖ. وﻟـﻲ « ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ،47 ﺟﺰوه در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺟﺰوه را اوﻟﻴﻦ واژه ﻧﺎﻣـﻪ در زﻣﻴﻨـﻪ ﺻـﺪا داﻧﺴـﺖ .ﻫـﺪف ﺟﺰوه ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗـﻼش ﭘﻴﺸﻜﺴـﻮﺗﺎن ﻋﻠـﻢ آﻛﻮﺳـﺘﻴﻚ ﺗﻬﻴـ ﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ، ﺷـﺪ واژه ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻟﻐﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ آﻛﻮﺳﺘﻴﻚ ﺑـﻮ د .ﺗـﻼش ﺑﻌـﺪي در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨﻪ واژه ﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﮔﺮاﻧﻤﺎﻳـﻪ دﻛﺘـﺮ ﺧﺴـﺮو ﻣﻮﻻﻧـﺎ اراﺋـﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﺗﻼش اﻳﺸﺎن و ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎي ﻛﻤﻴﺘﻪ آﻛﻮﺳﺘﻴﻚ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻮد.اﻳﺸﺎن ﻋﻬﺪ ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻔﺎﻫﻲ از واژه ﻫـﺎ را در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ زﺑﺎن ﻓﻨﻲ آﻛﻮﺳﺘﻴﻚ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﻣﺘﺪاول ﺷـﻮد.

 

واژه نامه مهندسی صدا

درباره ما

در دنیای پر رقایت رسانه ای کنونی، حفظ جایگاه رادیو به عنوان رسانه ای ماندگار از اهمیت زیادی برخوردار است. از سویی تبادل نظر و ارتباط سازنده میان صاحب نظران حوزه رادیو به منظور شناخت چالش های پیش روی رادیو و یافتن راهکارهایی برای مقابله با آنها از جمله موضوعاتی بود که برگزاری اجلاس جهانی رادیو را ضروری نمود و در این راستا معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران تاکنون ۵ دوره از اجلاس جهانی رادیو را برگزار کرده و ششمین اجلاس را نیز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد کرد.

اهداف

۱. حفظ و ارتقای جایگاه رادیو در سپهر رسانه ای

۲. ایجاد اجتماع منسجم اندیشمندان برای توسعه آینده رادیو

۳. مطرح سازی نقش رادیو در عصر جهانی شدن

۴. تقویت  و انسجام بنیان علمی رادیو

ماموریت

۱. شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های رسانه رادیو

۲. برقراری تعامل میان اندیشمندان رادیو

۳. تبادل اندیشه و تفکر علمی میان مشارکت کننده ها

۴. تقدیر از طرح ها و ایده های نوین در عرصه رادیو

۵. ایجاد انگیزه لازم در فعالان حوزه برنامه سازی

کلیه حقوق برای سازمان صدا و سیما محفوظ است