پادکست و آینده رادیو

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ﭘﺎدﻛﺴﺖ دﻳﺮ آﻣﺪ و زود رﻓﺖ و ﭘﻴﺶ از آﻧﻜﻪ ﭼﻨﺪان در ﺑﺎره آن ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي آن ﻣﻮرد ﻛﺎوش ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎره ﺳﻜﻮﺗﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮ آن را درﺑﺮﮔﺮﻓﺖ. اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺎدﻛﺴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ روزي ﺟﺎي رادﻳﻮ را ﺑﮕﻴﺮد ﺑﺮاي ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻲ ﮔﺸﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ وﺳﻮﺳﻪ اي ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﻨﺪ.

از دﻳﮕﺮ ﺳﻮ، ﺑﺮاي اﺻﺤﺎب ﭘﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﻛﻪ ﭘﺎدﻛﺴﺖ ﺗﺎ ﻛﺠﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮود و از وﻇﺎﻳﻒ و ﻧﻘﺶ ﻫﺎي آﻧﺎن ﺑﻜﺎﻫﺪ. در ﻫﺮ ﺣﺎل، اﻳﻦ ﺳﺆال ﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ وﺟﻮد دارد، اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺐ و ﺗﺎب اوﻟﻴﻪ. ﭘﺎدﻛﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در اﻳﺮان ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ، ﺣﺘﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ از دﻳﮕﺮ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ، ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮذ آن اﻧﺪك ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ اﻟﻲ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﻮل ﻛﺮد. ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮدم ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ ﭘﺎدﻛﺴﺖ ﭼﻴﺴﺖ. ﺳﻬﻞ اﺳﺖ، ﺣﺘﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮدﮔﺎن ﻣﻴﺎﻧﺴﺎل ﻳﺎ ﻣﺴﻨﻲ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارﻧﺪ، وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻧﺎﻣﻲ از ﭘﺎدﻛﺴﺖ ﻧﺸﻨﻴﺪه اﻧﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ، در ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺣﺘﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺸﻒ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﺎدﻛﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺎﻳﺪ. 

درباره ما

در دنیای پر رقایت رسانه ای کنونی، حفظ جایگاه رادیو به عنوان رسانه ای ماندگار از اهمیت زیادی برخوردار است. از سویی تبادل نظر و ارتباط سازنده میان صاحب نظران حوزه رادیو به منظور شناخت چالش های پیش روی رادیو و یافتن راهکارهایی برای مقابله با آنها از جمله موضوعاتی بود که برگزاری اجلاس جهانی رادیو را ضروری نمود و در این راستا معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران تاکنون ۵ دوره از اجلاس جهانی رادیو را برگزار کرده و ششمین اجلاس را نیز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد کرد.

اهداف

۱. حفظ و ارتقای جایگاه رادیو در سپهر رسانه ای

۲. ایجاد اجتماع منسجم اندیشمندان برای توسعه آینده رادیو

۳. مطرح سازی نقش رادیو در عصر جهانی شدن

۴. تقویت  و انسجام بنیان علمی رادیو

ماموریت

۱. شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های رسانه رادیو

۲. برقراری تعامل میان اندیشمندان رادیو

۳. تبادل اندیشه و تفکر علمی میان مشارکت کننده ها

۴. تقدیر از طرح ها و ایده های نوین در عرصه رادیو

۵. ایجاد انگیزه لازم در فعالان حوزه برنامه سازی

کلیه حقوق برای سازمان صدا و سیما محفوظ است